პროექტები, ღია გაკვეთილები

Tema:                
numbers:  eleven  to  twenty
klasi:                 
meore, done I
sagani
inglisuri
თარიღი
23.03.15
maswavleblis saxeli
Nnana gogsaZe
moswavleTa raodenoba
15

mizani:     

moswavleebi gaecnobian axal sityvebs,  wakiTxaven da dakavSireben Sesabamis ricxvTan.
daweren axal sityvebs da Casvaven gamotovebul asoebs.
moswavleebi moismenen da gaigeben ilustrirebul minidialogs
aRwerilobis mixedviT (bednieri, mowyenili daRlili. didi, patara, feri....)amoicnoben  personaJebsa da sagnebs.


rolebSi wakiTxaven dialogs intonaciis dacviT.


Mmoswavleebi gaixseneben naswavl simReras “If you’re happy’’.


M moswavleebi jgufuri aqtivobiT, maswavleblis mier dasaxelebuli cifrebis gamoyenebiT gaaformeben, patara suvenirebs.

Sedegebi:
ucx.d.1.1.   moswavles SeuZlia maswavleblis miTiTebebisa da martivi instruqciebis gageba.
ucx.d.1.5   moswavles SeuZlia sityvebis gaSifvra-wakiTxva.
ucx.d1.8.   moswavles SeuZlia sityvebis, asoebis gamowera.
ucx.d.1.9.   moswavles SeuZlia martivi komunikaciis
ganxorcieleba.
ucx.d1.10.   moswavles gamomuSavebuli aqvs sabazo
fonologiuri unar-Cvevebi.
ucx.d.1.12   moswavles SeuZlia martiv interaqciaSi
monawileoba.
                                                     1. arsebuli codnis gaxseneba. Ggamowveva.                    dafaze gavakravT dasuraTebul krosvords, romlis
meSveobiTac moswavleebi gaixseneben, Seswavlil sityvebs da cifrebs 1-10 mde.  moniSnul ujrebSi miiReben sityvas. ”NNumbers”
2. axali sityvebis mosmena /damaxsovreba
Mmoswavleebs kompiuterSi vuCvenoT video ricxvebze, gamoqvamen ricxvebs  11-20 mde. Semdeg videos gavuTiSoT xma,  gavameorebinoT.
3.axali sityvebis wera.  moswavleebs wyvilebSi davurigoT baraTebi, sadac mocemulia sityvebi da am sityvebSi gamotovebulia erTi an ori aso-bgera. moswavleebma unda Seavson gamotovebuli adgilebi. Semowmebisas TiTo wyvilidan moxalise dafaze dawers swor variants, moswavleebi Tavad ecdebian Seamowmon sakuTari namuSevrebi, maswavlebeli akvirdeba muSaobis process da iZleva saWiro miTiTebebs
. 4. dialogis mosmena/gageba .     personaJebis amocnoba.                    
moswavleebi usmenen dialogs, akvirdebian ilustracias wignebSi da paralelurad miuTiTeben im personaJs, vinc saubrobs. Mmoswavleebi yuradRebas amaxvileben xmis tembrsa da intonaciaze.                                          
maswavlebeli sTxovs moswavleebs daasaxelon sityvebi, risi gagebac SeZles Canaweris mosmenisas.                   
maswavlebeli svams damazustebel kiTxvebs raTa darwmundes, rom dialogis Sinaarsi gasagebia moswavleebisaTvis?   


5. dialogis wakiTxva.    moswavleebi kvlav usmenen dialogs, ayoleben TiTs teqsts da pauzebSi imeoreben winadadebebs. YyuradRebas vamaxvilebT intonaciasa da sityvebis gamoTqmis sisworeze.   erTi-ori moswavle individualurad kiTxulobs dialogs intonaciis dacviT
6. interaqcia.  roluri TamaSi.       maswavlebeli svams SekiTxvebs mosmenili dialogisa da Sesabamisi ilustraciebis Sesaxeb. Mmoswavleebi Seecdebian martivi winadadebebiT daaxasiaTon personaJebi. (happy, sad, tired. )
maswavlebeli irCevs monawileebs (SesaZlebelia kenWisyrac), romlebic waikiTxaven  dialogs rolebSi, moswavleebs eZlevaT miTiTeba, rom yuradReba miaqcion kiTxvisas intonaciasa da xmis tembrs.                             

7. arsebuli resursebis gamoyeneba da axlis Seqmna.. moswavleebi davajgufoT or jgufad, TviToeul jgufs eZleva patara suveniri da webovani ricxvebi,  maT unda moiZion maswavleblis mier warmoTqmuli ricxvi da daawebon masze.
resursebi:             
saxelmZRvanelo, fleSqardebi, kompiuteri, diski, worksheets.  
   dafa, plakati,  baraTebi, webovani ricxvebi. Ppatara suvenirebi (vaza an Wiqa).
klasis organizeba:   
mTeli klasi,  individualuri, wyvilebSi, jgufuri.

Sefaseba:               
Sefasebis kriteriumebi:
 CarTuloba
 aqtiuroba
 ganmaviTarebeli.
 sityvieri Sefaseba (Good job, well done, excellent….)
 feradi stikerebiNo comments:

Post a Comment