ჩემს შესახებ


განაცხადის ფორმა

პირადი ინფორმაცია

სახელი:
nana
გვარი:
gogsaZe
დაბადების თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი):
11.01.1982
        ინგლისური ენის სერთიფიცირებული პედაგოგი

საკონტაქტო ინფორმაცია

მისამართი:
q. rusTavi, 12mr 1-85
ტელეფონის ნომერი:
598  955  400:     558 10 44 40
home:  27 44 10
ელ-ფოსტა:
nanagogsadze@yahoo.com

ზოგადი განათლება

სკოლის დასახელება
სწავლის პერიოდი (წლები)
afenis 1sajaro skola
1988-1999

უმაღლესი განათლება

უნივერსიტეტის დასახელება
სწავლის პერიოდი (წლები)
მიღწეული კვალიფიკაცია, ხარისხი
ilia WavWavaZis saxelobis Tbilisis universitetis ucxo enebis (inglisuri) fakulteti.
2000-2005
magistri

პროფესიული განვითარების და პროფესიული გადამზადების კურსები:

კურსის დასახელება
ორგანიზაციის დასახელება
სწავლის პერიოდი
erovnuli saswavlo gegmis danergvis Treiningebi
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
2008
kompiuteris saofise programebis kursebi
2008
sabuRaltro kursi
2011

პედაგოგიური გამოცდილება ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში

სკოლის დასახელება
სწავლების პერიოდი
საგანი (საგნები)
კლასები
q.rusTavis iv. javaxiSvilis sax. #24 qarTuli gimnazia
2014-
Inglisuri ena
2-5
rusTavis kerZo skola ”mzekabani”
2012-2014
inglisuri ena
1-7
afenis #2 sajaro skola, inglisuri enis pedagogi
2005-2008
inglisuri ena
6 -12
afenis #2 sajaro skolis saqmis mwarmoebeli
2005-2006
სულ მასწავლებლად მუშაობის სტაჟი:  5 წელი

დამატებითი ინფორმაცია:

2012 wels Cavabare saserTifikacio gamocdebi da gavxdi serTificirebuli pedagogi, სერტიფიკატის N 0009958            M

No comments:

Post a Comment